van februari 2018
Voortaan 1 litas in de zondagse viering
Vanuit de werkgroep Litassen is het volgende verzoek gekomen aan de AKM: Omdat veel kinderen binnenkort naar de middelbare school gaan en er niet evenveel kinderen voor terugkomen, heeft de werkgroep Litassen voorgesteld om verder de zondagse viering te doen met ondersteuning van 1 litas in plaats van met 2 litassen per viering.
De AKM heeft hier begrip voor en is akkoord gegaan met dit verzoek. Dit betekent, dat met ingang van het tweede kwartaal van 2018 nog maar 1 litas zijn of haar diensten vervult in de viering. Wat eerder door 2 litassen werd gedaan, zal voortaan door 1 litas worden gedaan. Hierop is een uitzondering, als een nieuwe litas ingewerkt gaat worden.

Nieuw ritueel bij overlijden van een lid van de geloofsgemeenschap
Op verzoek van leden van de geloofsgemeenschap is er een nieuwe afspraak gemaakt bij de gang van zaken bij bekendmaking van het overlijden van een lid van de geloofsgemeenschap: de voorganger doet de mededeling van overlijden bij het welkom aan de geloofsgemeenschap, en laat de litas een kaars aansteken aan de Paaskaars.

Nieuwe opvolger preekregelaar protestantse voorgangers
Ester Korbee is preekregelaar externe protestantse voorgangers voor het jaar 2018.

Nieuwe voorzitter AKM
Inmiddels heeft u vernomen, dat Truus de Haan zich bereid heeft verklaard voor de komende periode de functie van voorzitter van de AKM op zich te nemen. De AKM is heel blij dat zij deze taak wil vervullen. Stukje bij beetje wordt de AKM weer compleet.
Ester Korbee, secretaris AKM

van maart 2018

Na een warm welkom aan mij als kersverse voorzitter door de leden van de AKM, hebben we in tweeëneenhalf uur een groot aantal punten besproken. En weer viel me op, hoeveel werk er achter de schermen van de Regenboog verzet wordt. Ik zal u niet uitputten met het gehele verslag. Aan de orde kwamen onder andere de volgende onderwerpen: Het volgende jaarthema van de Regenboog. Een kleine groep onder leiding van Harry Delemarre heeft hier een goed gesprek over gevoerd. Een titel die daarbij boven kwam drijven was: Hart voor de wijk. Of men hiermee goed verder kan en hoe de invulling dan zal kan zijn, daar wordt verder over nagedacht.

Met plezier werd teruggekeken op de goed bezochte avonden van het Leerhuis “Veranderend Geloven” dat door ds. Hans Snoek werd geleid. Ook kwam het onderzoek “Kijken met andere ogen” van Noortje Luning aan de orde. Met veel enthousiasme heeft zij een mooi onderzoek gedaan voor onze geloofsgemeenschap. Op zondag 27 mei kunt u meedenken over de uitkomsten en de acties die we daaraan willen verbinden.
Nu de muziekschool helaas als huurder uit de Regenboog vertrekt zullen wij ook de piano’s gaan missen. De AKM onderzoekt de mogelijkheid om met de beschikbare middelen twee piano’s aan te schaffen. Deze worden voor ondersteuning van de kerkdiensten en voor muziekuitvoeringen gebruikt en moeten daarom van heel goede kwaliteit zijn.
Er is nagedacht om op een waardige manier uiting te geven aan het bericht dat een kerklid overleden is. In de toekomst zal bij het begin van de zondagse dienst de rouwkaart voorgelezen worden en een aparte kaars ontstoken worden.

Het Regenboogkoor onderzoekt de mogelijkheden om nog eens de Missa Criolla uit te voeren. Daar is behalve een goed tijdstip ook geld voor nodig. Samen met de AKM worden de mogelijkheden onderzocht.

De kwaliteit van het geluid kwam aan de orde. Onder andere zijn er afspraken gemaakt om de bekendheid van het gebruik van de ringleiding voor mensen met een gehoorbeperking te verbeteren. De aanduiding daarvan in het middenvak zal beter aangegeven worden.

Marianne Hoogervorst vertelde dat er elders succesvolle cursusavonden onder leiding van Martin de Groot hebben plaatsgevonden in het kader van het jeugdwerk. Marianne verkent de mogelijkheden hiervan voor de Regenboog.

Er wordt een nieuwe kanselbijbel aangeschaft waarvan de tekst goed leesbaar is.

Elk jaar is er een nieuwe Paaskaars. De vraag is, wat we doen met de oude kaarsen. De pastores besluiten voor wie of welk doel een Paaskaars bestemd kan worden.

Het financieel jaarverslag van onze penningmeester, Bert Minne, is door de kascommissie goedgekeurd. Het is een opvallend leesbaar stuk dat ook voor niet-ingewijden in financiële materie een mooi inkijkje geeft in de Regenboog en haar wel en wee. De AKM zegt de penningmeester heel hartelijk dank voor dit werk.

De plannen om rond het winkelcentrum van de Merenwijk te gaan bouwen, zijn u vast niet ontgaan. Er is een werkgroep met deskundigen en vertegenwoordigers namens de Regenboog geformeerd, om als gesprekspartner met de plannenmakers te kunnen spreken over de gevolgen voor de Regenboog. (Zie Bulletin 45-1, red.)
Truus de Haan, voorzitter AKM