Eind dit jaar nemen zes mensen afscheid als bestuurders van onze geloofsgemeenschap. Dat geeft de nodige kopzorgen want hoe vinden we zoveel vervangers om de AKM, het vicariaatsbestuur en de wijkkerkenraad te bemensen? Reden om weer eens na te denken of het besturen niet anders kan. Kunnen we de drie besturen niet meer samen laten werken, want veel zaken raken alle drie de besturen? Kunnen we de Stichting Beheer niet meer betrekken, want wat we met het gebouw doen gaat ons allen aan? Kunnen we het bestuur slagvaardiger maken, lerende van de ervaringen met het coronacrisisteam?  Kunnen we dan ook met minder bestuurders toe? Het afgelopen half jaar is hierover nagedacht en overlegd. Het resultaat is een nieuw bestuursplan. Zo willen we het nu aanpakken, al lerend en flexibel aanpassend de komende tijd, als blijkt dat het beter kan.

klik voor een grotere weergave.

Als je probeert het plan te vatten in een schema, ziet het er ingewikkeld uit, maar dat valt mee (zie figuur). Centraal staat het grote omlijnde vak. Dat is onze geloofsgemeenschap. Daarbuiten zien we de bestuurlijke relaties met de moederkerken. Het Bisdom Rotterdam en de Protestantse gemeente Leiden (PgL) waar we te maken hebben met de Algemene Kerkenraad, Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Binnen het vak van de geloofsgemeenschap staat een gestippeld vierkant. Dit is de AKM, het bestuur van onze geloofsgemeenschap. De AKM wordt gevormd door de leden van het vicariaatsbestuur, de leden van de wijkkerkenraad en door een van deze besturen onafhankelijke voorzitter. Verder zijn de pastores en de voorzitter van de Stichting Beheer lid van de AKM. De AKM heeft een kern- of dagelijks bestuur bestaande uit de vier voorzitters en de twee pastores. Zij vergaderen maandelijks. De hele AKM vergadert viermaal per jaar. In elke vergadering van de AKM staat één van de vier werkterreinen op de agenda: Vieren, Omzien naar elkaar, Leren en Communicatie. De AKM is er om te besturen. Wij allemaal als leden van de geloofsgemeenschap zijn uitvoerders zonder wie we niet zouden bestaan. Of we nu lid van een werkgroep (W) zijn, een activiteit (a) organiseren of zingen in een koor, wij maken samen De Regenboog. De AKM is er om dit bestuurlijk mogelijk te maken. De geloofsgemeenschap heeft praktische ondersteuning nodig. Denk daarbij aan zaken als de organisatie van Actie Kerkbalans, ledenadministratie, onderhoud website, archivering en bijhouden verklaringen omtrent gedrag.

In deze opzet ontbreken de cluster coördinatoren. Dat scheelt vier bestuursfuncties. Het plan is dat de AKM en het dagelijks bestuur bij bepaalde zaken direct de betrokken werkgroepen zullen aanspreken en betrekken bij het overleg. Omgekeerd kunnen werkgroepen direct het dagelijks bestuur aanspreken. Met deze korte bestuurslijnen hopen we efficiënt en snel te kunnen werken. De tijd zal leren of dit goed gaat werken.

Wie al langer in De Regenboog meeloopt, kan bij dit plan zo maar het gevoel krijgen dat het weer meer wordt zoals het vroeger was. Een AKM die de geloofsgemeenschap bestuurt met op de achtergrond, noodzakelijk maar niet opvallend aanwezig het vicariaatsbestuur en de wijkkerkenraad. Alles wat ons gezamenlijk aangaat, direct samen in één keer bespreken en beslissen. Het vicariaatsbestuur heeft een aantal verantwoordelijkheden die het nodig maken een paar keer per jaar als zodanig te vergaderen. De wijkkerkenraad zal dit ook doen als er onderwerpen zijn die specifiek de PgL betreffen.

De hoop is dat we met deze afspraken komen tot een bestuur dat past bij de oecumenische eenheid van onze geloofsgemeenschap, dat slagvaardig kan samenwerken en dat de bestuurslast vermindert doordat minder mensen nodig zijn.

Peterhans van den Broek