Onze Kerk

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

De Samenwerkende Kerken in de Merenwijk

Sinds 1971 vormen de samenwerkende kerken in de Merenwijk één kerkelijke gemeenschap van katholieke en protestantse gelovigen. In deze oecumenische geloofsgemeenschap strekt de samenwerking zich uit over alle facetten van het kerk-zijn. Het laat zien dat gelovigen samen kerk kunnen zijn met wederzijds respect voor de verschillende geloofs-richtingen waaruit de leden zijn voortgekomen. Wat de moederkerken als essentieel beschouwen, wordt in stand gehouden, maar daarnaast probeert de gemeenschap ook andere waardevolle aspecten van het geloof te ontdekken die men elkaar aanreikt vanuit de eigen geloofsopvatting. Overeenkomsten zijn belangrijker dan verschillen. Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt is van belang.

Wat ons inspireert in de Regenboog

De Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk (OGM)

Het oecumenisch-initiatief in de Leidse Merenwijk bestaat nu zo’n 50 jaren en heeft zichzelf als ‘stevig’, vitaal en stabiel bewezen. De Merenwijk wil de gemeenschap van alle gelovigen in en met Jezus Christus, -ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren-, in de huidige tijd een mogelijkheid bieden een bewuste keuze te maken, die aansluit op de inspiratie van hun geloof en daarbij Gods schepping ongeschonden willen doorgeven aan de generaties die na ons komen.

De oecumene in de Merenwijk baseert zich op de wil van haar leden om aan de oecumene in de praktijk gestalte te geven. Ze is ontstaan uit de samenwerking in de Merenwijk als nieuwbouwwijk en voortgezet met het bouwen van een gezamenlijk kerkcentrum. Zij vindt haar inspiratie bij het samenwerken op gebied van pastoraat, diaconaat, leerhuis en andere activiteiten. Als je elkaar zo inspireert en samen bezig bent, dan wil je die eenheid ook beleven in het vieren van diensten van schrift en tafel.

De oecumene in de Merenwijk is geen ‘grijze’ samenvoeging van elementen uit meerdere tradities, geen ‘vlak gemiddelde’. De oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk is het resultaat van een constant zoeken naar datgene wat vanuit de eigen traditie ‘kleur’ geeft en als waardevol aan de andere tradities kan worden getoond en overgedragen.

De Regenboog

Er is maar één kerkgebouw in de Merenwijk. Het gemeenschappelijk kerkelijk centrum draagt de naam ‘De Regenboog’.

De Regenboog vervult ook op doordeweekse dagen een belangrijke functie voor de activiteiten van tal van werkgroepen en gespreksgroepen. Het sereen ingerichte Stiltecentrum is in De Regenboog een zeer gewaardeerd rustpunt, waar gelegenheid is voor persoonlijke bezinning, gebed of meditatie.

Organisatie

Algemene Kerkelijke Merenwijkraad

Het bestuur van de oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk berust primair bij de Protestantse Wijkgemeente Merenwijk en bij het RK-Vicariaat Merenwijk. De dagelijkse uitvoering van de oecumenische samenwerking is toevertrouwd aan de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad (AKM), die bestaat uit leden van de geloofsgemeenschap, de wijkpredikant(en) en het daartoe
aangewezen lid van het RK-pastorale team. Om het oecumenisch karakter van onze geloofsgemeenschap goed tot zijn recht te laten komen, zijn gelovigen van Rooms-katholieke en Protestantse huize evenredig in de AKM
vertegenwoordigd.

Het Stichtingsbestuur voor het beheer van het Kerkelijkcentrum de Regenboog draagt zorg voor de Regenboog, het kerkelijk centrum. Mede door inkomsten uit verhuur van ruimten kunnen we beschikken over een fulltime koster/beheerder. Voor het materiële beheer zijn de hervormde, gereformeerde en rooms-katholieke een maatschap aangegaan, waarin elk van de drie voor een derde participeert.

De Werkgroepen geven handen en voeten aan de ontwikkelingen op organisatorisch en inhoudelijk vlak. In de Geloofsgemeenschap proberen we om aan het geloof uitdrukking te geven aan de hand van drie kernwoorden: leren, vieren en dienen. Hier vindt u een overzicht van de werkgroepen en hun contactpersonen.

Recent Berichten

Agenda